Informacje

Projekt zakłada budowę i wyposażenie krytej pływalni w Rykach. Obiekt będzie składał się z basenu pływackiego o wymiarach 25x12,5 m, basenu do nauki pływania z częścią rekreacyjną, zjeżdżalni rurowej o długości 90 m z lądowiskiem, brodzika dla dzieci, dwóch wanien z hydromasażem, szatni, natrysków, toalet, a także recepcji, pomieszczeń dla personelu i pomieszczeń technicznych.  Basen pływacki będzie posiadał zmienną głębokość od 1,2 m do 1,8 m.Projekt pn. „Budowa pływalni powiatowej w Rykach” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Nadrzędnym celem realizacji przedsięwzięcia jest utworzenie placówki sportowej w powiecie ryckim, która zapewni wyrównanie szans w dostępie społeczności lokalnej, zwłaszcza młodzieży w wieku szkolnym do podstawowej infrastruktury sportowej.Realizacja projektu przyczyni się do powstania wielozadaniowej krytej pływalni przeznaczonej do całorocznego użytkowania.W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu oraz rezultatu:

  • Liczba wybudowanych obiektów sportowych – 1 szt.
  • Powierzchni wybudowanych obiektów sportowych – 1168,5 m2
  • Liczba doposażonych obiektów sportowych – 1 szt.
  • Powierzchni doposażonych obiektów sportowych – 1168,5 m2
  • Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu – 11.000 osób
  • Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu – 59.151 osób (mieszkańców powiatu ryckiego) Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych etatów (EPC) – 23