OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KASJER

Pływalnia Powiatowa w Rykach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze KASJER.
 
 
Liczba etatów: 1 etat (umowa o pracę)
Numer sprawy: PP.1.210.1.2020
Data publikacji ogłoszenia: 03.03.2020 r.
Termin składania ofert: do 12.03.2020 r.
 
1. Wymagania niezbędne:
 
a) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) obywatelstwo polskie,
d) wykształcenie minimum średnie,
e) staż pracy minimum 1 rok na stanowisku kasjer, sprzedawca, 
f) obsługa kasy fiskalnej,
g) biegła obsługa komputera,
h) wysoka kultura osobista, komunikatywność, rzetelność, umiejętności pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem.
 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
 
a) obsługa urządzeń biurowych,
b) doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,
c) podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości,
d) umiejętność rozwiązywania nagłych problemów,
 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
1. obsługa kasy biletowej oraz Systemu Obsługi Klienta,
2. obsługa kas fiskalnych,
3. bieżące rozliczenie utargu kasowego,
4. sporządzanie raportów dobowych i miesięcznych,
5. odpowiedzialność materialna za sprzedaż,
6. przygotowywanie gotówki do konwoju wartości pieniężnych,
7. udzielanie szczegółowych i wyczerpujących informacji dotyczących usług i cennika,
8. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i Głównego Księgowego,
 
 
4. Wymagane dokumenty:
 
4.1. list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
4.2. życiorys (CV) - opatrzony własnoręcznym podpisem,
4.3. potwierdzone za zgodnosć z oryginałem kserokopie dokumentów:
a) potwierdzających posiadane wykształcenie,
b) świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia),
c) potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
d) potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
4.6.kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U z 2018 r. poz. 2369).  wg wzoru - Załącznik 3,
     4.7. podpisany Obowiązek Informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w Pływalni Powiatowej
            w Rykach w celu rekrutacji i zatrudniania -wg wzoru – Załącznik 4
     4.8. dokumenty aplikacyjne, w których umieszczą Państwo dane osobowe wykraczające poza zakres
            określony w art. 221§ 1 Kodeksu pracy powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem:
            „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla celu        
            realizacji procesu rekrutacji Pływalni Powiatowej w Rykach zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 
            o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.)”.
 
5. Informacje o warunkach pracy:
 
1. miejsce pracy: Pływalnia Powiatowa w Rykach, 08-500 Ryki, ul. Janiszewska 2,
2. wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo),
3. charakter pracy: praca biurowa
 
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 
W miesiącu lutym 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Pływalni Powiatowej w Rykach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.
 
7. Miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą na adres: Pływalnia Powiatowa w Rykach, 08 500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109 lub składać osobiście pod ww. adresem w terminie do dnia 13.03.2020 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko Kasjer - Pływalnia Powiatowa w Rykach”.
 
Aplikacje, które wpłyną do Pływalni Powiatowej w Rykach po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane, a osoby których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Pływalni Powiatowej w Rykach oraz w siedzibie Pływalni Powiatowej w Rykach, 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A  lok. 109. 
 
Wszelkie informacje wraz z załącznikami są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Pływalni Powiatowej w Rykach: plywalniarycka.pl
 
 
 
 
8. Pozostałe informacje dotyczące naboru:
 
Warunkiem zatrudnienia kandydata będzie przedstawienie informacji o niekaralności za przedstępstwo popełnione umyślnie z Krajowego Rejestru Karnego. Pracododawca zastrzega sobie możliwość zawarcia pierwszej umowy o pracę na miesięczny okres próbny.
 
Z Kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu zostanie nawiązany kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu z zakresu znajmości obsługi kasy fiskalnej, komputera i wiedzy podstawowej dotyczącej sprzedaży.
Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w siedzibie Pływalni Powiatowej w Rykach, ul. Wyczókowskiego 10A lok. 109 w ciągu 15 dni roboczych od dnia zakończenia naboru (za zakończenie naboru uważa się datę zamieszczenia informacji o wyniku naboru).
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Pływalni Powiatowej w Rykach oraz w siedzibie Pływalni Powiatowej w Rykach, 08- 500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A  lok. 109. 
 
Wszelkie informacje wraz z załącznikami są umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Pływalni Powiatowej w Rykach.
 
 
 
Załączniki: