Ruszył ministerialny projekt powszechnej nauki pływania pn. "ZDOBĄDŹ DELFINKA" - powszechna nauka pływania uczniów klas trzecich szkół podstawowych w powiecie ryckim

3 marca 2014 r. ruszył projekt pn. "ZDOBĄDŹ DELFINKA" - powszechna nauka pływania uczniów klas trzecich szkół podstawowych w powiecie ryckim. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 136 860 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Umiem pływać” w kwocie 60 000 zł, wkład Gminy Ryki – Lidera projektu - 15 148 zł, oraz partnerów: Miasta Dęblin, Gminy Kłoczew, Nowodwór, Stężyca, Ułęż w łącznej kwocie 61 712 zł. W ramach projektu podstawowe umiejętności pływackie zdobędzie w 2014 roku 480 uczniów obecnych i przyszłych klas trzecich ze szkół z całego powiatu. Projekt został objęty patronatem przez Powiat Rycki, przy udziale Pływalni Powiatowej w Rykach. Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji zajęć na naszej pływalni oraz szczegółowy opis projektu i jego założenia.

 

Grafik zajętości niecki do nauki pływania - marzec 2014.

                                               

Godziny

 

PN

 

 

WT

 

 

SR

 

 

CZW

 

 

PT

 

 

SO

 

 

ND

 

07:00

-

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

-

08:00

 

 

 

 

50 os.

 

 

35 os.

 

 

 

 

 

50 os.

 

 

 

 

 

 

 

08:00

-

08:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

-

09:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

-

09:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

-

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

-

10:30

 

30 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

30 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

-

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

-

11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

-

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00

-

12:30

 

15 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

-

13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00

-

13:30

 

30 os.

 

 

30 os.

 

 

 

 

 

30 os.

 

 

30 os.

 

 

 

 

 

 

 

13:30

-

14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00

-

14:30

 

30 os.

 

 

30 os.

 

 

 

 

 

30 os.

 

 

30 os.

 

 

 

 

 

 

 

14:30

-

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

-

15:30

 

30 os.

 

 

30 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

30 os.

 

 

 

 

 

 

 

15:30

-

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

-

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

-

17:00

 

 

 

 

20 os.

 

 

 

 

 

35 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

-

17:30

 

45 os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:30

-

18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

-

18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

-

19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00

-

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

-

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

-

20:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

-

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szczegółowy opis projektu:

 

 Celem strategicznym projektu jest zdobycie umiejętności pływania oraz wyposażenie uczestników programu w wiadomości pozwalające im na bezpieczne zachowanie w środowisku wodnym. Dodatkowo zakładane korzyści to wszechstronny rozwój młodego człowieka, w tym zachowanie zdrowia i sprawności oraz właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, a także:

 • stworzenie możliwości systematycznego i powszechnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 • ogólna poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej, oraz stymulowania prawidłowego rozwoju dzieci,
 • stworzenie uczniom możliwości i powszechnej dostępności do korzystania z zajęć ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie uczestniczyli w pozalekcyjnych formach sportowo-rekreacyjnych,
 • powszechny udział w zajęciach dzieci z terenów wiejskich i środowisk najuboższych,
 • zapobieganie patologiom społecznym poprzez tworzenie możliwości uczestnictwa w sporcie,
 • stworzenie warunków do intelektualnego, społecznego, i fizycznego rozwoju młodego człowieka,
 • wychowanie dzieci poprzez sport i kulturę fizyczną.

 

 Realizacja projektu wyrówna szanse w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie swym zasięgiem terytorialnym całego powiatu ryckiego, w szczególności miejscowości w których nie mają dostępu do publicznej pływalni tj. gmin: Kłoczew, Nowodwór, Stężyca, Ułęż, miasto Dęblin oraz gminę miejsko-wiejską Ryki (w tym 60 osób spoza samych Ryk). Zajęcia są skierowane do uczniów, którzy w roku 2014 będą uczniami klas trzecich w łącznej liczbie 480 osób, po 240 w pierwszym i drugim etapie projektu z ponad 20 szkół podstawowych, co stanowi ponad 40% wszystkich uczniów w tych rocznikach (ogółem ponad 1 100 osób). Zajęcia będą odbywać się co najwyżej dwa razy w tygodniu, w grupach 15-to osobowych, w łącznej ilości 32: I Etap – 16 grup, 240 osób w okresie III-VI 2014 roku, II Etap – 16 grup 240 osób w okresie IX – XII. Projekt zakończy się 15 grudnia 2014 r. Podział na etapy wynika z przerwy wakacyjnej. w wyniku realizacji projektu zostanie zrealizowanych 9 600 osobo godzin nauki pływania, w tym 8 400 dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach gdzie nie ma krytego basenu. Wszystkie zajęcia sportowe realizowane będą poza godzinami zajęć szkolnych i stanowić będą alternatywę na deficyt aktywności sportowej oraz pozwolą na wypełnianie wolnego czasu w sposób aktywny i bezpieczny.

Dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do pływalni odbywać się będzie wynajętym do tego celu autobusem lub, celem minimalizacji kosztów projektu, autobusami będącymi w dyspozycji gmin – partnerów projektu lub ich jednostek organizacyjnych – szkół podstawowych. Naboru uczestników dokonają upoważnieni koordynatorzy na lekcjach wychowania fizycznego w porozumieniu z dyrektorami placówki, z uwzględnieniem również dzieci pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji finansowej oraz dzieci z wadami postawy.

Kolejnym celem realizowanym przez Beneficjenta zbieżnym z założeniami programu „Umiem pływać” będzie efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej – Pływalni Powiatowej w Rykach oddanej społeczeństwu do użytku w kwietniu 2013 r. Ten nowoczesny obiekt sportowy został wybudowany przez Powiat Rycki z udziałem środków Gminy Ryki – wnioskodawcy projektu przy wparciu środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w kwocie blisko 10 mln złotych aby umożliwić osiąganie głównych celów określonych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, tj. upowszechniać aktywność fizyczną, usportawiać dzieci oraz popularyzować sport.

Zajęcia na pływalni będą odbywać się na dwóch nieckach basenowych: trójtorowej niecce do nauki pływania o zmiennej głębokości od 0,9 m do 1,1 m, (pierwsze fazy nauki) oraz basenie pływackim o wymiarach 25 x 12,5 m i zmiennej głębokości od 1,2 m do 1,8 m, wg treści programowych określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wg następującego harmonogramu:

a) Faza I, lekcje 1-5:

 • opanowanie podstawowych czynności w wodzie,
 • zanurzenie głowy do wody,
 • otwieranie oczu pod wodą,
 • opanowanie wydechu do wody,
 • ćwiczenia wypornościowe.

b) Faza II, lekcje 6-10:

 • wykonywanie leżenia na piersiach i grzbiecie,
 • wykonywanie prostych skoków do wody,
 • opanowanie poślizgów na piersiach.

c) Faza III, lekcje 11-15:

 • opanowanie ruchów napędowych kończyn dolnych do kraula na grzbiecie,
 • elementy nurkowania w głąb,
 • opanowanie ruchów kończyn dolnych do kraula na piersiach z poprawnym wydechem,

d) Faza IV, lekcje 16-20:

 • opanowanie pracy kończyn górnych do kraula na grzbiecie,
 • elementy nurkowania w dal i w głąb,
 • wykonywanie skoków do wody głębokiej,
 • gry i zabawy z wykorzystaniem poznanych elementów w formie festynu lub zawodów.

Każda z powyższych faz zostanie zakończona sprawdzeniem nabytych umiejętności połączonym z oceną i nadaniem stopni zaawansowania: na stopień RYBKA, FOKA, NUREK, DELFINEK.

Wykwalifikowani instruktorzy zatrudniani przez Pływalnię Powiatową w Rykach oraz zewnętrzni zapewnią realizację zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na najwyższym poziomie. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników projektu czuwać będą ratownicy (minimum dwóch) posiadający ministerialne uprawnienia zawodowe. Każdej grupie uczniów zostanie przekazana wiedza w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zasad odpowiedzialnego zachowania się na pływalni, celem minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych (upadki, skaleczenia, itp.). Zdobyta wiedza i umiejętności pływackie przyczynią się do wzrostu świadomości zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów wodnych, co będzie miało ogromny wpływ na zmniejszenie liczby wypadków na wodzie, utonięć i urazów kręgosłupa.

Każdego roku nasze wody pochłaniają dziesiątki ofiar. Najczęstszą przyczyną utonięć jest brak umiejętności pływania zwłaszcza u dzieci. z naszych obserwacji wynika, że znaczna część dzieci z terenu powiatu ryckiego nie nabyła podstaw pływania w stopniu niezbędnym z codziennym życiu. Jednym z głównych przyczyn tego stanu był brak na terenie powiatu pływalni i akwenów wodnych posiadających zorganizowane kąpielisko. Dlatego też wnioskodawca jako priorytet przyjął działania ukierunkowane na naukę pływania, bezpiecznego zachowania się w wodzie, zapobiegania wypadkom, oraz podstaw ratownictwa wodnego.

 

Przeprowadzenie zajęć zapewni uzyskanie następujących efektów edukacyjno-wychowawczych:

 • zdobycie podstawowych umiejętności pływania przez uczniów klas trzecich – samodzielne przepłynięcie minimum 25 m na grzbiecie, skok do wody i wypłynięcie,
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznego, aktywnego sposobu spędzania wolego czasu,
 • wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie umiejętności pływania,
 • podniesienie odporności organizmu, korekta wad postawy,
 • wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia, oraz bezpiecznego przebywania nad akwenami wodnymi.

 Przeprowadzone zajęcia będą doskonałą formą kształtowania postaw społecznych, oraz nawyków na późniejsze aktywne życie młodego człowieka.